JPK_V7M i JPK_V7K zamiast deklaracji VAT

Czy Twój program do faktur jest na to gotowy?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, stawiam dobrą kawę, że 1 października nie kojarzy Ci się z rozpoczęciem roku akademickiego, Międzynarodowym Dniem Ludzi Starszych, wspomnieniem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus czy imieninami Bawona, Cieszysława i Kresceny. 1 października kojarzy Ci się z nową strukturą JPK, mianowicie – JPK-V7M i JPK-V7K, które zastąpią wysyłane przez czynnych podatników VAT deklaracje VAT oraz pliki JPK-VAT.

Jak wygląda JPK-V7M i JPK-V7K?

JPK-V7M i JPK-V7K zawiera w sobie zarówno deklarację VAT-7, jak i ewidencje sprzedaży i zakupu. Od 1 października 2020 nie będziesz składać deklaracji VAT-7 i VAT-7K jak dotychczas. Posłużysz się plikiem JPK-V7M, jeśli rozliczasz się miesięcznie, lub JPK-V7K, jeśli rozliczasz się kwartalnie. Nowa struktura plików JPK składa się z dwóch części – ewidencyjnej i deklaracyjnej. W deklaracji znajdą się w dane dot. zakupów i sprzedaży za dany okres oraz inne informacje, dzięki którym weryfikacja poprawności Twojego rozliczenia będzie łatwiejsza.

W programach serii ABC i MP, w których do tej pory obsługiwany był JPK, dodaliśmy obsługę dwóch nowych formatów JPK-V7M i JPK-V7K.

Kogo dotyczy JPK-V7M i JPK-V7K?

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT i dotychczas składałeś deklarację VAT-7 i VAT-7K, JPK-V7M i JPK-V7K dotyczą właśnie Ciebie! <br/> <br/> Rodzaj pliku zależy od Twojej częstotliwości rozliczania się – JPK-V7M (rozliczanie miesięczne), JPK-V7K (rozliczanie kwartalne). Jeśli składasz JPK-V7M część ewidencyjną i deklaracyjną składasz co miesiąc, nie później niż 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu. Jeśli składasz JPK-V7K, część ewidencyjną składasz co miesiąc, a deklaracyjną – co kwartał. Podatek płacisz kwartalnie, więc comiesięczne wypełnienie części ewidencyjnej nie nałoży na Ciebie obowiązku zapłaty.

Kogo nie dotyczy nowa struktura?

 1. Podatników świadczących usługi w zakresie taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem.
 2. Podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni składający deklarację VAT-8, VAT-9M z tyt. transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 3. Podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu i składają deklarację VAT-10.
 4. Podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych i składają deklarację VAT-14.

Czy któryś z punktów 1-4 opisuje Ciebie? Gratulacje! Możesz przestać czytać.;)

Uwaga – surowe kary za błędy

Plików JPK nie generujemy dla sztuki, a po to, aby odpowiednie organy mogły je przeanalizować. Jeśli w pliku popełnimy błąd, który taką analizę uniemożliwi, nałożona zostanie na nas kara pieniężna w wysokości 500 zł netto za każdy błąd, o ile w ciągu 14 od wezwania nie ustosunkujemy się do niego lub nie skorygujemy pliku. O tym zapewne już wiedziałeś, wszak te „dobre” wieści rozchodzą się najszybciej.

Co zyskam dzięki JPK-V7M i JPK-V7K?

Z punktu widzenia podatnika rozliczenie z urzędem skarbowym będzie łatwiejsze. Zamiast dwóch dokumentów – deklaracji VAT i pliku JPK – wysyłać będziesz jeden.

Z punktu widzenia urzędu proces podatkowy się uszczelni a przeprowadzanie kontroli będzie prostsze. Cytując klasyka: „Same plusy, zero minusów”.

Jak wygenerować JPK-V7M i JPK-V7K w oprogramowaniu od BinSoft?

 1. Z menu Start wybierz Eksport danych, a następnie wskaż format JPK_VAT.
 2. W polu Wersja wskaż odpowiednią wersję JPK.

<br/>

Uwaga! Aby wygenerować JPK_V7M i JPK_V7K w oprogramowaniu musisz mieć uzupełniony e-mail oraz wskazać odpowiedni rodzaj podmiotu.

Aby uzupełnić adres e-mail

Aby uzupełnić adres e-mail, wejdź w menu Zarządzanie -> Ustawienia firmy ->zakładka górna Informacje o firmie i wpisz odpowiedni adres w polu E-mail.

Aby uzupełnić rodzaj podmiotu

Aby uzupełnić rodzaj podmiotu, wejdź w menu Zarządzanie -> Ustawienia firmy -> zakładka górna Informacje o firmie -> zakładka dolna Inne i wybierz odpowiednią wartość w polu Rodzaj podmiotu. <br/>

<br/>

JPK-V7M i JPK-V7K zawiera w sobie zarówno deklarację VAT-7 jak i ewidencje sprzedaży i zakupu

Jeśli w mpFirma wygenerujesz plik, np. w formacie JPK_V7M to domyślnie deklaracja dotycząca VAT-u będzie zerowa. Co wtedy? Otóż dany plik JPK należy dodać do archiwum i przejść do niego, a następnie uzupełnić deklarację VAT-7 ręcznie. Niestety, oprogramowanie nie pozwala na automatyczne uzupełnianie pliku.

Grupy towarów i usług

W nowej strukturze JPK niektóre towary i usługi będą oznaczone za pomocą specjalnych symboli GTU. W związku tym do oprogramowania dodaliśmy następujące oznaczenia GTU:

 • GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
 • GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
 • GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU_05 Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.
 • GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
 • GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów.
 • GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
 • GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 • GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Jak dodać GTU w oprogramowaniu od BinSoft?

GTU możesz wpisać podczas dodawania produktu/ usługi do Indeksu produktów lub podczas edytowania ich danych w Indeksie. Otwórz okno widok produktu lub usługi. Znajdziesz w nim dodatkowe pole GTU. Na poniższym zrzucie ekranu oznaczono przycisk G. Wystarczy go kliknąć, a następnie wskazać odpowiednią grupę.

<br/>

Drukowanie GTU na fakturze z oprogramowania od BinSoft

Jeśli chcesz wydrukować oznaczenie GTU na fakturze, otwórz jej podgląd wydruku, a następnie rozwiń Opcje wydruku na dole ekranu. Wśród opcji do zaznaczenia znajdziesz: Pokazuj GTU. Wystarczy zaznaczyć tę opcję. System ją zapamięta i nie będziesz musiał powtarzać zaznaczania każdorazowo podczas generowania dokumentu faktury.

<br/>

Pamiętaj, na dzień pisania tego artykułu faktura nie musi zawierać oznaczenia GTU. Podanie poprawnego GTU, błędnego GTU lub niepodanie GTU na fakturze nie jest błędem i nie wymaga korekty. Natomiast brak symboli GTU w pliku JPK-V7K i JPK-V7M jest błędem!

Oznaczenia procedur podatkowych

JPK-V7M oraz JPK-V7K wymagają od podatnika oznaczania procedur podatkowych, w ramach których przebiega transakcja.

W oprogramowaniu od BinSoft dostępne są następujące oznaczenia procedur:

 • SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.
 • EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
 • TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.
 • TT-WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.
 • TT-D Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze up
 • MR-T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.
 • MR-UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
 • I-42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).
 • I-63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).
 • B-SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.
 • B-SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
 • B-MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.

Aby dodać oznaczenie procedury, należy w formularzu generowania faktury przejść do zakładki JPK --> kliknąć Dodaj -> wybrać odpowiedni atrybut.

<br/>

Co ważne, wśród atrybutów nie znajdziesz MPP. Nie, nie jest to przeczenie. MPP dotyczy mechanizmu Płatności podzielonej – Split Payment, który w oprogramowaniu od BinSoft ustawiasz na poziomie Sposobu rozliczenia.

Dodatkowe pytania?

Jesteś użytkownikiem oprogramowania BinSoft, jesteś gotowy na nowe struktury JPK. Masz wątpliwości? > Jeśli Twoje wątpliwości dotyczą wygenerowania JPK-V7M i/lub JPK-V7K w oprogramowaniu od BinSoft, skontaktuj się z nami.

> Jeśli Twoje wątpliwości dotyczą symbolu GTU lub oznaczenia procedury podatkowej, które masz wskazać w generowanym JPK, skontaktuj się z obsługującym Ciebie biurem księgowym.

> Jeśli Twoje wątpliwości dotyczą zasadności wprowadzania nowych struktur JPK… No cóż… „Jeśli wejdziesz między wrony…”.

 • Paulina Chmielewska
 • 24/09/2020
Szanowny Użytkowniku :-)
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) chcielibyśmy Cię poinformować,
w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z serwisu BinSoft.
Zamykając ten komunikat, poprzez kliknięcie przycisku Akceptuję, wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, jak również na przyjmowanie na swoim urządzeniu tzw. plików cookies,
zarówno przez nas, tj. BinSoft Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczytnie, jak i przez naszych Zaufanych Partnerów - w celach marketingowych, włączając w to analizowanie i profilowanie.
Dokładne informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Zachęcamy, zapoznaj się znią!

Akceptuję Nie akceptuję