Coroczny remanent – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Kto kiedykolwiek miał z nią do czynienia, ten wie, że najbardziej ekscytującym wydarzeniem przełomu roku jest ona… Inwentaryzacja! Jej widmo sprawia, że wybór stacji telewizyjnej, która zabawi nas w sylwestrową noc, a także małżeńskie (i/lub partnerskie) decyzje, kto będzie kierowcą w święta są emocjonujące niczym kupowanie bułek w osiedlowym spożywczaku.

Wiele rozwiązań z oferty BinSoft z powodzeniem umożliwi Ci obsługę magazynu, a co za tym idzie, przeprowadzenie inwentaryzacji i spisu z natury nazywanego także remanentem.

Spis z natury, remanent, inwentaryzacja

W codziennych rozmowach na temat zarządzania firmą czy prowadzenia magazynu często stosujemy te pojęcia zamiennie.

Spis z natury/ remanent

Ustawa o rachunkowości, rozdz. 3, art. 26 brzmi: Inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się...

Chociażby z tego fragmentu z ustawy wynika, że spis z natury to metoda przeprowadzenia przez przedsiębiorcę inwentaryzacji.

Natomiast Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nakłada na podatników obowiązek sporządzenia i wpisania do księgi właśnie spisu z natury.

Sam spis z natury często nazywany jest także remanentem i w wielu dostępnych w sieci artykułach pojęcia te są używane wymiennie.


Czego powinien dotoczyć spis z natury, wyjaśniamy w dalszej części tekstu.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja natomiast to ogół (zespół) czynności wykonywanych w celu ustalenia rzeczywistego stanu składników majątkowych firmy. Szerzej traktuje o niej ww. rozdz. 3 Ustawy o rachunkowości.

Nie można sprowadzać inwentaryzacji jedynie do sporządzenia spisu z natury. Ten sprawdzi się w przypadku składników majątku firmy, które możemy policzyć lub zmierzyć, np. środków trwałych, maszyn, urządzeń objętych inwestycją rozpoczętą.

Inwentaryzacją zaś objęte są też składniki majątku firmy, w przypadku których niemożliwe jest objęcie ich spisem z natury, np. składniki majątkowe należące do naszej firmy a powierzone innym jednostkom, papiery wartościowe w formie zdematerializowanej i inne. Wówczas podczas inwentaryzacji należy uzyskać pisemne potwierdzenia prawidłowości ich stanu od (w zależności od przypadku – od banków i/lub kontrahentów) wykazanego w księgach rachunkowych.

Są też przypadki, kiedy konieczną metodą inwentaryzacji jest porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji tych składników majątkowych, np. dotyczy to, np. należności i zobowiązania wobec pracowników.

Kto musi przeprowadzić remanent?

Nieważne, czy prowadzisz pełne księgi handlowe, rozliczasz się na podstawie KPiR lub ewidencji przychodów ryczałtu ewidencjonowanego, obowiązkowy remanent na koniec roku raczej Ciebie nie ominie. Nawet, jeśli nie prowadzisz magazynu.

O tym, kto musi prowadzić magazyn a kto nie, oraz o obowiązkowym remanencie przeprowadzanym na koniec roku pisaliśmy tutaj. Dlatego, jeśli potrzebujesz wyjaśnienia, czytaj śmiało.

Uzasadnienie dla sporządzenia spisu z natury

Podstawa prawna

Teraz trochę poważnego języka i podstaw prawnych.

Za: Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wyjaśnimy, kiedy należy wykonać spis z natury i czego powinien dotyczyć:

§ 27. Wpis do księgi spisu z natury

1.Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

1a.Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

2.Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego.

Zasady sporządzania spisu z natury

Do wykonania spisu z natury (remanentu) należy się przyłożyć i to wydaje się być oczywiste tak samo jak to, że św. Mikołaj wejdzie do Twojego domu przez komin. Jeśli jednak ktokolwiek ma wątpliwości, zacytuję ust. 1. par. 28 naszego już ulubionego rozporządzenia:

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.

Obowiązkowe elementy spisu z natury

Obowiązkowe elementy spisu z natury określa ww. Rozporządzenie MF, par. 28 ust. 2. Są to:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwa firmy)
 • data sporządzenia spisu
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27
 • jednostkę miary
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową
 • łączną wartość spisu z natury
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji...”
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).
Zerknij na przykładowy spis z natury wygenerowany w mpFirma. Zawiera wszystkie wymienione wyżej elementy.

Spis z natury w oprogramowaniu BinSoft

Aby wygenerować spis z natury w oprogramowaniu od BinSoft (np. mpFirma, mpFaktura, abcFaktury, abcMagazynu) należy:

W module Magazyn wskazać widok Inwentaryzacje i spisy, a następnie kliknąć przycisk: Utwórz dokument. W nowo otwartym oknie proszę wybrać: Spis z natury.

Pojawi się okno:


Możemy w nim wskazać datę wystawienia spisu oraz datę, na którą spis ma zostać wygenerowany. Domyślnie podstawią się daty bieżące. Następnie należy ustawić magazyn, którego ma dotyczyć spis oraz wskazać rodzaj cen. Do wyboru mamy:

 • ceny ważone (średnie) - średnie cena zakupu danego towaru wyliczone na podstawie średniej ważonej;
 • ostatnie ceny - ostatnie cena zakupu towaru;
 • rozbicie cen - wszystkie pozycje dostępna w magazynie pojawią się w każdej z cen zakupu.

Pamiętaj, ceny zakupu oznaczają, że pozycje w spisie z natury pojawią się w cenach netto.

Jeśli chcesz, aby spis zawierał tylko pozycje z dodatnimi stanami magazynowi, musisz zaznaczyć opcję: Pokazuj tylko stany dodatnie.

Po ustawieniu odpowiednich parametrów naciskamy duży przycisk: Wygeneruj spis.

Spis z natury charakteryzuje się tym, że jako użytkownicy oprogramowania nie mamy wpływu na wykazane w spisie ilości. Wynikają one tylko i wyłącznie z dokumentów magazynowych wygenerowanych w oprogramowaniu i zapisanych ze statusem „Zatwierdzony”.

Inwentaryzacja w oprogramowaniu BinSoft

Jeśli chcesz mieć wpływ na stany magazynowe, w oprogramowaniu BinSoft wykonaj inwentaryzację. To ona pozwoli Ci porównać stany wynikające z dokumentów magazynowych oraz te, które są wynikiem ręcznego liczenia produktów. Inwentaryzacja w programie BinSoft umożliwi Ci także wyrównanie stanów rzeczywistych i wygenerowanie brakujących dokumentów magazynowych, np. protokołów likwidacji dla zniszczonych składników majątku.

Decydując się na prowadzenie magazynu w oprogramowaniu od BinSoft, masz szansę odczarować złą sławę remanentu. Jeśli jednak posiłkujesz się innymi narzędziami, chętnie podeślemy playlistę, która pomoże utrzymać spokój ducha i pozytywne nastawienie do końca remanentu.

 • Paulina Chmielewska
 • 09/12/2019
Szanowny Użytkowniku :-)
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) chcielibyśmy Cię poinformować,
w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z serwisu BinSoft.
Zamykając ten komunikat, poprzez kliknięcie przycisku Akceptuję, wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, jak również na przyjmowanie na swoim urządzeniu tzw. plików cookies,
zarówno przez nas, tj. BinSoft Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczytnie, jak i przez naszych Zaufanych Partnerów - w celach marketingowych, włączając w to analizowanie i profilowanie.
Dokładne informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Zachęcamy, zapoznaj się znią!

Akceptuję Nie akceptuję