|

Jak wiosenne zmiany w przepisach i regulacjach dotyczących fakturowania wpłyną na Twoją firmę?

Wkrótce będziemy kończyć 1 kwartał 2023 r. Początek roku przyniósł nam wiele zmian w przepisach. Upewnij się, czy znasz je wszystkie! Jak zmiany w przepisach 2023 wpłyną na Twoją firmę i proces fakturowania?

 1. Zmiany podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2023
  1. Grupa VAT
  2. JPK_ V7 – nowe regulacje
  3. Nowe limity dla rozliczeń kwartalnych 2023
  4. Limit przychodów a prowadzenie ksiąg rozrachunkowych w 2023r.
  5. Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych 2023r.
  6. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych
  7. Uproszczenie ulgi na złe długi
  8. Nowe warunki uznania za zagraniczną jednostkę kontrolowaną (CFC)
  9. Uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
  10. Zmiany w podatku WHT – podatku u źródła
  11. Zmiana terminu zapłaty podatku z przekształcenia
  12. Nowe terminy zliczania do kosztów składek na ubezpieczenie społeczne
  13. Zwolnienie z CIT-u
  14. Podatek od przerzuconych dochodów
  15. Minimalny podatek dochodowy – zmiany warunków stosowania
  16. Minimalny podatek dochodowy – podstawa opodatkowania
  17. Zmiany w katalogu wyłączeń z podatku minimalnego
 2. Zmiany obowiązujące od 1 lutego 2023r.
  1. Obowiązek ewidencjonowania obrotu w myjniach samochodowych
  2. Nowe terminy zapłaty VAT-u od wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
 3. Zmiany od 1 lipca 2023r.
  1. Zmiana zasad prowadzenia ewidencji przez grupy VAT
  2. Zmiany w ramach projektu **Slim VAT 3**

Zmiany podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2023

Grupa VAT

Grupa VAT to nowa kategoria podatników VAT – grupa podmiotów zarejestrowanych jako podatnik VAT. Podmioty są ze sobą związane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie.

JPK_ V7 – nowe regulacje

Wprowadzone zmiany nie są rewolucją, raczej porządkują dotychczas obowiązujące zasady wypełniania pliku ewidencyjnego JPK_V7

 • Dokument wewnętrzny zamieniono na Dowód wewnętrzny
 • Możliwość odrębnego zaksięgowania sprzedaży usług zsumowanych do limitu 42 tys. zł
 • W zapisach zbiorczych chronologia księgowania w JPK_V7 jest zachowana, jeśli dokument zbiorczy został zaksięgowany z datą ostatniego zdarzenia.

Nowe limity dla rozliczeń kwartalnych 2023

Zwiększono limity dla rozliczeń kwartalnych.

Do wyliczenia limitów dla rozliczeń kwartalnych w 2023 r. przyjęto kurs euro z 3.10.2022r., czyli 4,8272 zł.

Kurs z 2022 r. był wyższy niż w roku poprzednim, co oznacza większe kwoty limitów na rok 2023. Dzięki temu liczniejsza grupa podatników może wybrać tę formę rozliczenia.

Limit przychodów a prowadzenie ksiąg rozrachunkowych w 2023r.

Limit przychodów uzyskanych w 2022 zobowiązujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 r. wynosi 9654400.

Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych 2023r.

Podatnikom nie przysługuje prawo do odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej budynków i lokali mieszkalnych wybudowanych przed 1 stycznia 2022r. i zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Mali podatnicy oraz nowe działalności gospodarcze mogą dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

Łączna wartość odpisów nie może przekroczyć 241 tys. zł.

Uproszczenie ulgi na złe długi

Podatnik nie będzie musiał dołączać do zeznania podatkowego załącznika, zawierającego wskazanie wierzytelności lub zobowiązania.

Nowe warunki uznania za zagraniczną jednostkę kontrolowaną (CFC)

 • Doprecyzowano przesłanki wysokiej rentowności.
 • Doprecyzowano definicję jednostki zależnej.
 • Doprecyzowano sposób ustalania dochodu CFC.

Uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków

W przypadku kwot niebudzących wątpliwości, zwrot podatku nie będzie wymagać wydawania decyzji.

Zmiany w podatku WHT – podatku u źródła

 • Rozszerzono zakres zwolnienia podatnika - nierezydenta.
 • Zwolnieniem objęto obligacje i bony skarbowe oferowane na rynku krajowym.
 • Niektóre obowiązku płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od bonów i obligacji skarbowych wyłączono ze stosowania.

Zmiana terminu zapłaty podatku z przekształcenia

Podatnicy, który opłacają ryczałt od dochodów spółek (estoński CIT) będą opłacać podatek należny od dochodu z przekształcenia.

Nowe terminy zliczania do kosztów składek na ubezpieczenie społeczne

Wartości składek na ubezpieczenia społeczne będą zliczać się do kosztów podatkowych w miesiącu, za który są wymagane, o ile zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów.

Zwolnienie z CIT-u

Dochody przedsiębiorstw społecznych działających na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym zwolniono z podatku CIT.

Podatek od przerzuconych dochodów

Jeśli podatnik nie udowodni istnienia warunku wyłączającego opodatkowanie, z tytułu transakcji z powiązanym podmiotem niebędącym polskim rezydentem koszty dot. usług wskazanych w ustawie o CIT będą objęte podatkiem od przerzuconych dochodów.

Minimalny podatek dochodowy – zmiany warunków stosowania

Nowa wartość wskaźnika rentowności – 23%.

Minimalny podatek dochodowy – podstawa opodatkowania

Wprowadzono alternatywną metodę ustalania podstawy opodatkowania.

Zmiany w katalogu wyłączeń z podatku minimalnego

Rozszerzono katalog wyłączeń z podatku minimalnego.

Zmiany obowiązujące od 1 lutego 2023r.

Obowiązek ewidencjonowania obrotu w myjniach samochodowych

Usługi z PKWiU 45.20.30.0, a więc mycie, czyszczenie samochodów i podobne objęte będą ewidencją obrotu w postaci kas fiskalnych.

Nowe terminy zapłaty VAT-u od wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

Zmiany od 1 lipca 2023r.

Zmiana zasad prowadzenia ewidencji przez grupy VAT

Zmiany w ramach projektu Slim VAT 3

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Aby Twoja firma mogła odnosić sukcesy

musisz wyposażyć ją w odpowiednie narzędzia