| Przydatna wiedza dla przedsiębiorcy

Jakie nowe ulgi wprowadził Polski Ład?

Chociaż Polski Ład wśród wielu przedsiębiorców i pracowników cieszy się równie dobrą opinią co barszcz Sosnowskiego, trudno zaprzeczyć, że przyniósł wiele zmian w polskim prawie... Polski Ład, nie roślina rodem z Kaukazu. Księgowi, przedsiębiorcy, pracownicy – każdy z nas odczuł jego wprowadzenie. Chociaż o skutkach Nowego Ładu będziemy mogli porozmawiać dopiero za jakiś czas, już dziś zapraszamy Was na podsumowanie. Sprawdźcie, jakie ulgi przyniósł Wam Polski Ład.

 1. Ulga dla klasy średniej
 2. Ulga dla powracających z zagranicy, tzw. „Ulga na powrót”
 3. Ulga na terminal
 4. Ulga na prototyp
 5. Ulga na robotyzację
 6. Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników
 7. Łączne stosowanie ulg a działalność badawczo-rozwojową (B+R) i uldze IP-Box oraz rozszerzenie ulgi B+R.
 8. Ulga dla umów cywilnoprawnych
 9. Ulga podatkowa od umowy zlecenie
 10. Ulga dla emerytów – zerowy PIT
 11. Ulga rehabilitacyjna
 12. Ulga na czwarte Dziecko
 13. Przychodów, z jakich źródeł dotyczy ulga?
 14. Ile wnosi kwota wolna od podatku?

Polski Ład wprowadził następujące ulgi:

 • Ulga dla klasy średniej
 • Ulga na terminal
 • Ulga dla umów cywilnoprawnych
 • Ulga dla powracających z zagranicy
 • Ulga na innowacje
 • Ulga dla emerytów
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga na czwarte dziecko

Ulga dla klasy średniej

Kto może skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Z ulgi dla klasy średniej mogą skorzystać:

 • podatnicy zatrudnieni na umowę o pracę
 • przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej

Uwaga: Abyś mógł skorzystać z ulgi dla klasy średniej, Twoje przychody muszą mieścić się w przedziale: powyżej 68 412 zł, ale nie więcej niż 133 692 zł.

Do przychodów zaliczamy także te, do których stosuje się zryczałtowane koszty uzyskania.

Ulga dla powracających z zagranicy, tzw. „Ulga na powrót”

Kto może skorzystać z ulgi dla powracających z zagranicy?

Z ulgi dla powracających z zagranicy może skorzystać osoba, która:

 • od wszystkich swoich przychodów opłaca podatki w Polsce
 • nie mieszkała w Polsce wciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok swojego powrotu
 • posiada polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka lub obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej
 • posiada miejsce zamieszkania, które:
  • zamieszkiwała nieprzerwanie minimum 3 lata w UE, państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwie Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, USA, lub
  • zamieszkiwała w Polsce co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających 3 lata, o których mówi ustawa
 • posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód zamieszkania do celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do zwolnienia i
 • nie korzystała wcześniej (ani w całości, ani w części) z tej ulgi.

Przychodów, z jakich źródeł dotyczy ulga

Ulga dla powracających z zagranicy dotyczy takich źródeł przychodów jak:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, pracy nakładczej i spółdzielczy stosunek pracy
 • umowa zlecenie
 • pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana według skali podatkowej, podatkiem liniowym, zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

UWAGA: Suma przychodów wolnych od podatku dochodowego nie może przekroczyć 85 528 zł w roku podatkowym. Limit ten jest wspólny dla: ulgi na powrót, dla młodych, emerytów, wielodzietnych.

Ulga na terminal

Kto może skorzystać z ulgi na terminal?

Z ulgi na terminal może skorzystać przedsiębiorca opodatkowany według skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem zewidencjonowanym.

Czego dotyczy ulga na terminal?

Ulga na terminal dotyczy:

 • wydatków na nabycie terminala
 • wydatki zw. z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala (np. opłaty interchange, systemowej czy wynikającej z umowy najmu lub dzierżawy terminala).

UWAGA: Ulga dotyczy wydatków poniesionych w roku rozpoczęcia korzystania z terminala płatniczego oraz roku następnego.

Limity związane z ulgą na terminal

Limity związane z ulgą na terminal wynoszą:

 • 2 500 zł w roku podatkowym dla podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • 1000 zł w roku podatkowym dla innych niż wskazani wyżej podatnicy.

Ulga na innowacje

Polski Ład wprowadził wykaz ulg na innowacje. Znajdziesz je poniżej.

Ulga na prototyp

Kto skorzysta z ulgi na prototyp?

Przedsiębiorcy, którzy opracują nowy produkt do tej pory niewprowadzony i nieznany na rynku. Tacy przedsiębiorcy odliczą wydatki na:

 • koszty produkcji próbnej
  i/lub:
 • koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Ulga na robotyzację

Kto skorzysta z ulgi na robotyzację?

Z ulgi na robotyzację skorzystają przedsiębiorcy, którzy zastosują roboty w celu usprawnienia produkcji. Wydatki, których dotyczy ulga na robotyzację, określa art. 2jb Ustawy o PIT.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Kto skorzysta z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników?

Z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników skorzysta przedsiębiorca, który w danym roku podatkowym poniósł stratę lub osiągnął dochody niższe niż kwota przysługującej ulgi.

Kiedy przedsiębiorca może odliczyć kwotę ulgi B+R od zaliczek na podatek odprowadzany od wynagrodzeń pracowników?

 • Jeśli czas pracy pracowników przeznaczony na działalność badawczo-rozwojową wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy.
 • Jeśli pracodawca prowadzi dodatkową ewidencję czasu pracy takich pracowników.
 • Jeśli pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub z tytułu praw autorskich.

Ile wynosi kwota odliczenia?

 • Kwota nieodliczonej ulgi B+R * najniższa stawka podatkowa 17% w przypadku skali podatkowej.
 • Kwota niedoliczonej ulgi B+R * 19 % w przypadku podatku linowego.

Łączne stosowanie ulg a działalność badawczo-rozwojową (B+R) i uldze IP-Box oraz rozszerzenie ulgi B+R.

Ulgę B+R i IP-Box można połączyć, jeśli:

 • Przedsiębiorca komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych.
 • Przedsiębiorca osiągnie dochody kwalifikowane (IP Box) z prac B+R.
 • Przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane do ulgi B+R.

Ulga dla umów cywilnoprawnych

Kwota wolna od podatku dla umów cywilnoprawnych

 • 5 100 zł bez względu na to, w którym przedziale skali podatkowej zmieszczą się dochody.

Progi podatkowe

 • Do 120 000 zł – stawka 17%
 • Powyżej 120 000 zł – stawka 32%.

Uwaga: Umowy cywilnoprawne – umowy zlecenie i umowy o dzieło – nie są objęte ulgą dla klasy średniej.

Ulga podatkowa od umowy zlecenie

Podatnik, który:

 • osiąga roczne dochody nie przekraczające 30 000 zł
 • nie ma innych dochodów od innego pracodawcy, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku

może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. To zleceniobiorca musi powiadomić zleceniodawcę o niepobieraniu zaliczki. Jeśli tego nie zrobi, kwota wolna od podatku będzie mogła być odliczona dopiero od sumy wszystkich przychodów osiągniętych w roku podatkowym.

Ulga dla emerytów – zerowy PIT

Kto może skorzystać z zerowego PIT-u?

Z zerowego PIT-u skorzystają kobiety i mężczyźni, którzy osiągnęli wiek emerytalny oraz:

 • są zatrudnieni na umowę o pracę
 • zawarli umowę zlecenie, od której naliczane są składni na ubezpieczenie społeczne
 • prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, podatkiem linowym lub ryczałtem ewidencjonowanym.

Słowem - zerowy PIT jest dla aktywnych zawodowo emerytów, którzy zrezygnują z pobierania emerytury.

Uwaga: Emeryci zatrudnieni na umowę o dzieło nie mogą skorzystać z zerowego PIT-u.

Jeśli jesteś emerytem i chcesz skorzystać z PIT-u zerowego, a Twoje dochody są opodatkowane według skali podatkowej, zapłacisz podatek po przekroczeniu kwoty 115.528 zł.

Ulga rehabilitacyjna

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, które ponoszą wydatki na cele zw. z rehabilitacją.

Jakich wydatków dotyczy ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna dotyczy takich wydatków jak:

 • Wypożyczenie, najem, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego
 • Zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, podkładów itp.

UWAGA: Limit kwotowy to 2 280 zł

 • Opłaty za pobyt w zakładach rehabilitacyjnych, lecznictwa, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz zatrudnienie opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • Zabiegi rehabilitacyjne, leczniczo-rehabilitacyjne
 • Opłaty za przewóz osoby niepełnosprawnej bez względu na cel podróży.

UWAGA: Z nowych ulg skorzystasz, składając rozliczenie w 2023r.

Ulga na czwarte Dziecko

Kto może skorzystać z ulgi na czwarte dziecko?

Z ulgi na czwarte dziecko skorzystać mogą:

Rodzice, rodzice zastępczy i opiekunowie posiadający co najmniej czworo dzieci i pracujący na etacie lub będący przedsiębiorcami.

Przychodów, z jakich źródeł dotyczy ulga?

Ulga dotyczy przychodów z następujących źródeł:

 • stosunek pracy
 • umowa zlecenie z art. 13 pkt. 8 ustawy o PIT, z wyjątkiem:
  • umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  • kontraktów menedżerskich
  • umów obejmujących zarządzanie przedsiębiorstwem
 • pozarolniczej działalności gospodarczej podatkowanej na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem zewidencjonowanym.

Ile wnosi kwota wolna od podatku?

Dla samotnie wychowujących co najmniej czworo dzieci:

 • 85 528 zł
 • 115 528, jeśli rozlicza się według skali podatkowej

Dla małżonków rozliczających się razem według skali podatkowej:

 • 231 056zł

Podatek należy zapłacić od nadwyżki od podanych kwot.

Nasze artykuły mają charakter informacyjny. Nie zastąpią porady księgowej. Zresztą, dobrej księgowej / dobrego księgowego nikt i nic nie zastąpi :)

Aby Twoja firma mogła odnosić sukcesy

musisz wyposażyć ją w odpowiednie narzędzia