18 Mar | Przydatna wiedza dla przedsiębiorcy

Jakie nowe ulgi wprowadził Polski Ład?

Chociaż Polski Ład wśród wielu przedsiębiorców i pracowników cieszy się równie dobrą opinią co barszcz Sosnowskiego, trudno zaprzeczyć, że przyniósł wiele zmian w polskim prawie... Polski Ład, nie roślina rodem z Kaukazu. Księgowi, przedsiębiorcy, pracownicy – każdy z nas odczuł jego wprowadzenie. Chociaż o skutkach Nowego Ładu będziemy mogli porozmawiać dopiero za jakiś czas, już dziś zapraszamy Was na podsumowanie. Sprawdźcie, jakie ulgi przyniósł Wam Polski Ład.

Polski Ład wprowadził następujące ulgi:

 • Ulga dla klasy średniej
 • Ulga na terminal
 • Ulga dla umów cywilnoprawnych
 • Ulga dla powracających z zagranicy
 • Ulga na innowacje
 • Ulga dla emerytów
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga na czwarte dziecko

Ulga dla klasy średniej

Kto może skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Z ulgi dla klasy średniej mogą skorzystać:

 • podatnicy zatrudnieni na umowę o pracę
 • przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej

> Uwaga: Abyś mógł skorzystać z ulgi dla klasy średniej, Twoje przychody muszą mieścić się w przedziale: powyżej 68 412 zł, ale nie więcej niż 133 692 zł.

Do przychodów zaliczamy także te, do których stosuje się zryczałtowane koszty uzyskania.

Ulga dla powracających z zagranicy, tzw. „Ulga na powrót”

Kto może skorzystać z ulgi dla powracających z zagranicy?

Z ulgi dla powracających z zagranicy może skorzystać osoba, która:

 • od wszystkich swoich przychodów opłaca podatki w Polsce
 • nie mieszkała w Polsce wciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok swojego powrotu
 • posiada polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka lub obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej
 • posiada miejsce zamieszkania, które:
  • zamieszkiwała nieprzerwanie minimum 3 lata w UE, państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwie Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, USA, lub
  • zamieszkiwała w Polsce co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających 3 lata, o których mówi ustawa
 • posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód zamieszkania do celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do zwolnienia i
 • nie korzystała wcześniej (ani w całości, ani w części) z tej ulgi.

Przychodów, z jakich źródeł dotyczy ulga

Ulga dla powracających z zagranicy dotyczy takich źródeł przychodów jak:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, pracy nakładczej i spółdzielczy stosunek pracy
 • umowa zlecenie
 • pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana według skali podatkowej, podatkiem liniowym, zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

> UWAGA: Suma przychodów wolnych od podatku dochodowego nie może przekroczyć 85 528 zł w roku podatkowym. Limit ten jest wspólny dla: ulgi na powrót, dla młodych, emerytów, wielodzietnych.

Ulga na terminal

Kto może skorzystać z ulgi na terminal?

Z ulgi na terminal może skorzystać przedsiębiorca opodatkowany według skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem zewidencjonowanym.

Czego dotyczy ulga na terminal?

Ulga na terminal dotyczy:

 • wydatków na nabycie terminala
 • wydatki zw. z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala (np. opłaty interchange, systemowej czy wynikającej z umowy najmu lub dzierżawy terminala).

> UWAGA: Ulga dotyczy wydatków poniesionych w roku rozpoczęcia korzystania z terminala płatniczego oraz roku następnego.

Limity związane z ulgą na terminal

Limity związane z ulgą na terminal wynoszą:

 • 2 500 zł w roku podatkowym dla podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • 1000 zł w roku podatkowym dla innych niż wskazani wyżej podatnicy.

Ulga na innowacje

Polski Ład wprowadził wykaz ulg na innowacje. Znajdziesz je poniżej.

Ulga na prototyp

Kto skorzysta z ulgi na prototyp?

Przedsiębiorcy, którzy opracują nowy produkt do tej pory niewprowadzony i nieznany na rynku. Tacy przedsiębiorcy odliczą wydatki na:

 • koszty produkcji próbnej
  i/lub:
 • koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Ulga na robotyzację

Kto skorzysta z ulgi na robotyzację?

Z ulgi na robotyzację skorzystają przedsiębiorcy, którzy zastosują roboty w celu usprawnienia produkcji. Wydatki, których dotyczy ulga na robotyzację, określa art. 2jb Ustawy o PIT.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Kto skorzysta z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników?

Z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników skorzysta przedsiębiorca, który w danym roku podatkowym poniósł stratę lub osiągnął dochody niższe niż kwota przysługującej ulgi.

Kiedy przedsiębiorca może odliczyć kwotę ulgi B+R od zaliczek na podatek odprowadzany od wynagrodzeń pracowników?

 • Jeśli czas pracy pracowników przeznaczony na działalność badawczo-rozwojową wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy.
 • Jeśli pracodawca prowadzi dodatkową ewidencję czasu pracy takich pracowników.
 • Jeśli pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub z tytułu praw autorskich.

Ile wynosi kwota odliczenia?

 • Kwota nieodliczonej ulgi B+R * najniższa stawka podatkowa 17% w przypadku skali podatkowej.
 • Kwota niedoliczonej ulgi B+R * 19 % w przypadku podatku linowego.

Łączne stosowanie ulg a działalność badawczo-rozwojową (B+R) i uldze IP-Box oraz rozszerzenie ulgi B+R.

Ulgę B+R i IP-Box można połączyć, jeśli:

 • Przedsiębiorca komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych.
 • Przedsiębiorca osiągnie dochody kwalifikowane (IP Box) z prac B+R.
 • Przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane do ulgi B+R.

Ulga dla umów cywilnoprawnych

Kwota wolna od podatku dla umów cywilnoprawnych

 • 5 100 zł bez względu na to, w którym przedziale skali podatkowej zmieszczą się dochody.

Progi podatkowe

 • Do 120 000 zł – stawka 17%
 • Powyżej 120 000 zł – stawka 32%.

> Uwaga: Umowy cywilnoprawne – umowy zlecenie i umowy o dzieło – nie są objęte ulgą dla klasy średniej.

Ulga podatkowa od umowy zlecenie

Podatnik, który:

 • osiąga roczne dochody nie przekraczające 30 000 zł
 • nie ma innych dochodów od innego pracodawcy, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku

może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. To zleceniobiorca musi powiadomić zleceniodawcę o niepobieraniu zaliczki. Jeśli tego nie zrobi, kwota wolna od podatku będzie mogła być odliczona dopiero od sumy wszystkich przychodów osiągniętych w roku podatkowym.

Ulga dla emerytów – zerowy PIT

Kto może skorzystać z zerowego PIT-u?

Z zerowego PIT-u skorzystają kobiety i mężczyźni, którzy osiągnęli wiek emerytalny oraz:

 • są zatrudnieni na umowę o pracę
 • zawarli umowę zlecenie, od której naliczane są składni na ubezpieczenie społeczne
 • prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, podatkiem linowym lub ryczałtem ewidencjonowanym.

Słowem - zerowy PIT jest dla aktywnych zawodowo emerytów, którzy zrezygnują z pobierania emerytury.

> Uwaga: Emeryci zatrudnieni na umowę o dzieło nie mogą skorzystać z zerowego PIT-u.

Jeśli jesteś emerytem i chcesz skorzystać z PIT-u zerowego, a Twoje dochody są opodatkowane według skali podatkowej, zapłacisz podatek po przekroczeniu kwoty 115.528 zł.

Ulga rehabilitacyjna

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, które ponoszą wydatki na cele zw. z rehabilitacją.

Jakich wydatków dotyczy ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna dotyczy takich wydatków jak:

 • Wypożyczenie, najem, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego
 • Zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, podkładów itp.

> UWAGA: Limit kwotowy to 2 280 zł

 • Opłaty za pobyt w zakładach rehabilitacyjnych, lecznictwa, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz zatrudnienie opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • Zabiegi rehabilitacyjne, leczniczo-rehabilitacyjne
 • Opłaty za przewóz osoby niepełnosprawnej bez względu na cel podróży.

> UWAGA: Z nowych ulg skorzystasz, składając rozliczenie w 2023r.

Ulga na czwarte Dziecko

Kto może skorzystać z ulgi na czwarte dziecko?

Z ulgi na czwarte dziecko skorzystać mogą:

Rodzice, rodzice zastępczy i opiekunowie posiadający co najmniej czworo dzieci i pracujący na etacie lub będący przedsiębiorcami.

Przychodów, z jakich źródeł dotyczy ulga?

Ulga dotyczy przychodów z następujących źródeł:

 • stosunek pracy
 • umowa zlecenie z art. 13 pkt. 8 ustawy o PIT, z wyjątkiem:
  • umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  • kontraktów menedżerskich
  • umów obejmujących zarządzanie przedsiębiorstwem
 • pozarolniczej działalności gospodarczej podatkowanej na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem zewidencjonowanym.

Ile wnosi kwota wolna od podatku?

Dla samotnie wychowujących co najmniej czworo dzieci:

 • 85 528 zł
 • 115 528, jeśli rozlicza się według skali podatkowej

Dla małżonków rozliczających się razem według skali podatkowej:

 • 231 056zł

Podatek należy zapłacić od nadwyżki od podanych kwot.

Nasze artykuły mają charakter informacyjny. Nie zastąpią porady księgowej. Zresztą, dobrej księgowej / dobrego księgowego nikt i nic nie zastąpi :)

Aby Twoja firma mogła odnosić sukcesy

musisz wyposażyć ją w odpowiednie narzędzia