Umowa licencyjna użytkownika Pakietu MP/ABC

UWAGA! Przed zainstalowaniem/użytkowaniem Pakietu MP/ABC należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest udzielenie licencji na korzystanie z Pakietu MP/ABC. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy należy zrezygnować z instalacji, rozpowszechniania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania Pakietu MP w całości lub jakiejkolwiek z jego części.

DEFINICJE

 • Pakiet MP/ABC - w skrócie Pakiet - jedna z aplikacji serii MP (Małe Przedsiębiorstwo) lub ABC tj. mpFirma, mpFaktura, mpCRM, mpSekretariat, mpGabinet Lekarski, mpGabinet Stomatologiczny, abcFaktury, abcMagazynu lub inny, do którego dołączona jest niniejsza licencja. Poprzez Pakiet rozumie się program (plik wykonywalny) wraz z wszystkimi modułami, bibliotekami DLL, pluginami, szablonami, skryptami i wszystkimi innymi dodatkami instalowanymi łącznie.
 • Producent, Licencjodawca - firma BinSoft Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Szczytnie, NIP: PL7451847216, REGON: 36516985100000;
 • Partner - dowolna firma współpracująca z Producentem lub Licencjodawcą i dystrybuująca Pakiet lub świadcząca inne usługi z nim związane;
 • Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna korzystającą z Pakietu, jedna ze stron niniejszej Umowy;
 • Cele komercyjne (użytkowanie komercyjne) - wykorzystanie Pakietu dla celów zarobkowych lub w firmie/instytucji mającej charakter komercyjny;
 • ASP (Aktywne Stanowisko Pracy) - uruchomiona instancja Pakietu w danym momencie;

1. Prawa autorskie

Jeżeli w sposób wyraźny nie postanowiono inaczej, wszystkie prawa autorskie do wszystkich składników Pakietu przysługują firmie BinSoft Karol Wierzchołowski. Pakiet jest chroniony prawem autorskim, porozumieniami międzynarodowymi o prawie autorskim oraz innymi przepisami prawnymi. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.

2. Dystrybucja programu

Głównym dystrybutorem Pakietu jest jego Licencjodawca. Możliwe jest również nabycie Pakietu od zewnętrznych dystrybutorów, współpracujących z BinSoft Sp. z o.o. Sp. k. - zwanych Partnerami.

3. Strony umowy

Umowa zawierana jest między stronami: BinSoft Sp. z o.o. Sp. k., zwanym dalej Licencjodawcą oraz Użytkownikiem zwanym dalej Licencjobiorcą.

4. Zawarcie umowy

Umowa zostaje zawarta poprzez zakup licencji oraz zainstalowanie Pakietu.

5. Rozwiązanie umowy

Uprawnienia Licencjobiorcy wynikające z niniejszej umowy wygasają z chwilą rozwiązania umowy, co następuje w momencie zakończenia ważności licencji lub naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z jej postanowień. W takim przypadku Licencjobiorca zmuszony jest odinstalować program wraz z jego składnikami.

6. Typy licencji

Korzystanie z Pakietu może odbywać się na podstawie następujących typów licencji:

 • Licencja TRIAL (testowa)
 • Licencja PROMO (promocyjna)
 • Licencja PROFESSIONAL

6.1. Licencja TRIAL

Zainstalowanie oraz uruchomienie Pakietu bez przeprowadzenia procesu rejestracji sprawia, że użytkownik korzysta z Pakietu na licencji TRIAL. W ramach tej licencji użytkownik ma prawo korzystać z Pakietu maksymalnie przez 31 dni od daty instalacji, tylko na jednym stanowisku komputerowym. Po upływie wspomnianego okresu program powinien być odinstalowany, w przeciwnym wypadku wystąpi naruszenie niniejszej Umowy.

Licencja TRIAL udostępniona jest dla użytkowników, w celu umożliwienia im przetestowanie zasady działania programu. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie przed zakupieniem licencji, czy program spełnia jego oczekiwania oraz czy poprawnie funkcjonuje w jego środowisku komputerowym i sieciowym, oraz czy poprawnie współpracuje z jego drukarką fiskalną i innymi urządzeniami.

Wersja TRIAL może zawierać pewne ograniczenia w funkcjonowaniu Pakietu.

6.2. Licencja PROMO

Licencję PROMO użytkownik może uzyskać od Producenta lub Licencjodawcy oraz zewnętrznych Partnerów w ramach różnego rodzaju akcji promocyjnych. Licencja tego typu jest równoważna licencji PROFESSIONAL, jednakże nie zapewnia użytkownikom priorytetowej pomocy technicznej. Dowodem posiadania licencji tego typu jest posiadanie specjalnego klucza rejestracyjnego (odblokowującego program). Licencja PROMO jest zawsze licencją określoną czasowo.

6.3. Licencja PROFESSIONAL

Licencję PROFESSIONAL użytkownik uzyskuje po jej zakupieniu od Producenta, Dystrybutora lub Partnera. Dowodem zakupu jest faktura VAT oraz numer seryjny (klucz odblokowujący program). Data ważności licencji wynosi 365 dni licząc od daty zakupu. Po zakończeniu ważności licencji Użytkownik ma możliwość jej przedłużenia. W przeciwnym wypadku niniejsza umowa ulega rozwiązaniu i użytkownik ma obowiązek odinstalowanie programu.

7. Stanowiska pracy

Oprogramowanie licencjonowane jest na ASP (Aktywne Stanowiska Pracy). Poprzez aktywne stanowiska pracy rozumie się jednoczesne uruchomienie programu na danej liczbie stanowisk komputerowych. Chcąc korzystać z większej liczby aktywnych stanowisk należy zakupić odpowiednią liczbę licencji.

8. Abonament

Pakiet licencjonowany jest na czas określony. Oznacza to, że zakupując licencję uzyskuje się możliwość korzystania z Pakietu przez określony czas. Po tym czasie jest możliwość przedłużenia licencji lub rezygnacja z korzystania z programu. Brak zakupu przedłużenia licencji oznacza jednoczesną rezygnację z korzystania z programu.

9. Obowiązek przetestowania aplikacji

Poprawne funkcjonowanie oprogramowania komputerowego jakim jest Pakiet, jest ściśle związane ze środowiskiem, w którym to oprogramowanie będzie uruchmione. Poprzez środowisko rozumie się system operacyjny, jego wersja, inne aplikacje zainstalowane na danym komputerze, sprzęt w jaki wyposażony jest komputer, dostępność oraz jakość połączenia internetowego itp. Licencjodawca nie może zapewnić poprawnego działania Pakietu w każdych środowiskach. Z tego względu OBOWIĄZKIEM użykownika jest skorzystanie z licencji testowej (TRIAL) przed zakupem licencji i sprawdzenie, czy Pakiet poprawnie działa na komputerze użytkownika.

Licencja TRIAL pozwala na przetestowanie działania aplikacji przez okres 31 dni. Czas ten powinien pozwolić użytkownikowi na sprawdzenie, czy program:

 • poprawnie się uruchamia i działa stabilnie;
 • poprawnie obsługuje urządzenia zewnętrzne, np. klawiaturę, czytnik kodów kreskowych, monitor, drukarkę, drukarkę fiskalną itp.;
 • oferuje funkcjonalności, których użytkownik oczekuje od oprogramowania;
 • jego wydajność jest odpowiednia dla użytkownika;

Zakup licencji programu jest poświadczeniem, że użytkownik przetestował jego działanie i ją akceptuje.

10. Bazy danych

Dane gromadzone w ramach Pakietu przechowywane są w tzw. bazach danych. Pakiet obsługuje wiele systemów bazodanowych, m.in.: SQLite, MySQL, MariaDB, MS SQL, Firebird, PostgreSQL. Za dobór odpowiedniej bazy danych oraz bezpieczeństwo tych danych odpowiada użytkownik. Licencjodawca ani dystrybutorzy nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa owych danych, ich integralności i dostępności, ani zapewnić administrację nad nimi.

11. Baza w chmurze BSX Cloud

Użytkownik może skorzystać z usługi dodatkowej (płatnej) "Baza w chmurze BSX Cloud". W tym wariancie dane gromadzone przez użytkownika przechowywane są na serwerach Licencjodawcy. Licencjodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych tam danych. Zapewnia również odpowiednie bezpieczeństwo kryptograficzne w procesie komunikacji z serwerem i wymiany danych. Użytkownik ma jednak obowiązek samodzielnego wykonywania kopii zapasowych.

12. Opis uprawnień Licencjobiorcy

Dozwolone jest udostępnianie Pakietu za pomocą dowolnych mediów pod następującymi warunkami, spełnionymi łącznie:

 • Dozwolone jest udostępnianie Pakietu wyłącznie w postaci niezarejestrowanej (TRIAL).
 • Pakiet może być rozpowszechniany wyłącznie w postaci, w jakiej został udostępniony przez Licencjodawcę.

13. Licencjobiorcy zabrania się

 • Najmu, użyczania, odsprzedaży, powielanie oraz innej formy udostępniania i rozpowszechniania zarejestrowanego Pakietu;
 • Deasemblacja, dekompilacja lub jakiekolwiek inne zwielokrotnianie lub odtwarzanie kodu Pakietu;
 • Udostępnianie zakupionych kodów rejestracyjnych do programu;
 • Omijanie zabezpieczeń ograniczających funkcjonowanie aplikacji do czasu ważności licencji;
 • Korzystanie z Pakietu po zakończeniu ważności licencji, rozwiązaniu umowy przez Licencjodawcę lub po zakończeniu okresu testowego w przypadku licencji TRIAL;

14. Ograniczenia odpowiedzialności za szkodę

a) Licencjodawca nie ponosi odpowiedziolności z tytułu:

 • trwałej lub czasowej niemożności korzystania z Pakietu z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy, w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej,
 • utraconych przez Licencjobiorcę korzyści,
 • utraconych przez Licencjobiorcę poufnych lub innych informacji,
 • trwałej lub czasowej niemożności korzystania z Pakietu oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona,
 • skutków nieprawidłowego wykorzystania Pakietu lub korzystania z niego niezgodnie z Instrukcją użytkownika,
 • skutków udostępnienia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek treści osobom trzecim,
 • szkody (w tym utracone zyski) poniesione przez Licencjobiorcę w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Pakietu.

b) Wyłączenie odpowiedzialności Licencjodawcy z tytułu rękojmi:

 • Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek rękojmi, wyraźnej, czy wynikającej z okoliczności lub rękojmi ustawowej, w szczególności w zakresie wartości handlowej, przydatności do określonego celu, wyników, braku wirusów, stosownego dozoru lub rzetelności, wszystko w odniesieniu do Pakietu oraz do świadczenia lub braku pomocy technicznej,
 • Licencjodawca w odniesieniu do Pakietu zostaje wyłączona także odpowiedzialność z tytułu rękojmi w zakresie praw własności, niezakłóconego używania, niezakłóconego posiadania, zgodności z opisem i nienaruszalności praw osób trzecich.

Odpowiedzialność Licencjodawcy względem Licencjobiorcy w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Licencjobiorca wnosi na rzecz Licencjodawcy z tytułu świadczenia usługi.

Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z wersją TRIAL programu przed nabyciem Pakietu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowy wybór i skutki stosowania Pakietu.

15. Zgoda na komunikację z serwerem

Instalując Pakiet Użytkownik wyraża zgodę na to, aby aplikacja łączyła się z serwerem Licencjodawcy i przesyłała do niego następujące informacje:

 • Informacje rejestracyjne użytkownika (Imię i nazwisko, Nazwa firmy, Numer seryjny);
 • Unikalny identyfikator określający zainstalowany program, wersję programu, wersję językową, wersję systemu operacyjnego, instancję instalacji;

Licencjodawca informuje, że za pośrednictwem owego mechanizmu ma możliwość zweryfikowania legalność produktu, zablokowania używania produktu w przypadku wykrycia naruszenia legalności, przesłania informacji do użytkownika, informowanie użytkownika o nowej wersji programu.

16. Wybór miejsca rozstrzygania ewentualnych sporów

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej. Jeżeli jednak ta forma nie przyniesie rezultatu, w przypadku przedsiębiorstw, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. W sytuacjach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W Pakiecie wykorzystano następujące komponenty i biblioteki (wersje free lub MPL):

The Indy Project Portions of this software are Copyright (c) 1993 - 2004, Chad Z. Hower (Kudzu) and the Indy Pit Crew - http://www.nevrona.com/Indy/ http://www.indyproject.org/

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

This product includes Chromium Embedded 3 * Usage allowed under the restrictions of the Lesser GNU General Public License * or alternatively the restrictions of the Mozilla Public License 1.1 * Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, * WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for * the specific language governing rights and limitations under the License. * Repository : http://code.google.ctom/p/delphichromiumembedded/ * Group : http://groups.google.com/group/delphichromiumembedded

Do stworzenia wersji instalacyjnej (dla systemu Windows) wykorzystano programy:

Inno Setup - freeware autor: Jordan Russel http://www.jrsoftware.org

ISTool - freeware autor: Bjornar Henden http://www.istool.org

Tekst niniejszej licencji chroniony jest prawem autorskim Wszystkie prawa zastrzeżone